O nama

SAT METODOLOGIJA

Profilisanje kandidata putem akademske i karijerne orijentacije

Putem naše karijerne orijentacije izrađuje se personalizovani profil sa detaljnim smjernicama akademskog nadograđivanja. Kandidat se dalje usmijerava na oblast studiranja koja tačno odgovaranja njegovim sposobnostima i preferencijama. 

Izbor adekvatnog studijskog programa u inostranstvu 

Na osnovu profila kandidata i njegovih finansijskih mogućnosti, sačinjava se spisah programa i dostupnih stipendija. U njemu su navedene sve informacije o rokovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu apliciranja, što je preduslov za sačinjavanje detaljne strategije apliciranja.


Akademsko 
vođenje

Nakon izrade strategije za apliciranje, kandidat ima jasan vremenski okvir, faze i korake koje je neophodno preduzeti kako bi se aplikacija poslala, a kandidat bio primljen. Oni uključuju i polaganje eventualnih pristupnih i testova jezika, zatim ovjeru i prevod same dokumentacije. 

Mentoriski program

Podrazumjeva pomoć prilikom izrade dokumentacije koja je sastvani dio svake aplikacije. Dokumentacije najčešće čine: CV, motivaciono pismo za studijski program, motivaciono pismo za eventualne stipendije, pisma preporuke, profil škole, studijski program. 

Slanje aplikacije 

Mentor pomaže kandidatu prilikom popunjavanja online formulara ili slanja aplikacije putem pošte. Na taj način se osigurava da je aplikacija cjelishodna, a svi koraci ispoštovani, kako bi univerzitet uzeo aplikaciju u razmatranje.


Upis na studije

Mentor zajedno sa kandidatom finalizuje upisne procedure i vrši pripremne radnje za put. Procenat uspješnosti naseg metoda do sada je 100%.

VIZA

Mentor aktivno učestvuje u pripremanju dokumentacije za vizu i pripremi samog kandidata za intervju.

Podrška

Podrška za vrijeme i nakon studija se prevasnodno odnosti na pronalaženje smiještaja, otvaranje deviznog računa, platnih kartica, zdravstvenog osiguranja, i sl.